Dierenspeciaalzaak Pet's Dinner Bestelservice   Uw dierenspeciaalzaak aan huis! www.pdbestel.nl
Nederlands 
  Home
Klantenservice Voorwaarden Bezorgschema Prijsvragen Contact NAAR DE KASSA
  Ons Assortiment
  Honden
  Katten
  Knaagdieren
  Vogels
  Vissen
  Reptielen
  Paarden
 
  Informatie
  Laatste nieuws
  Openingstijden/vakanties
  Klantenservice
  Service pagina
  Bestelprocedure
  Voorwaarden
  Bezorgschema
  Prijsvragen
  Contact
  Veel gestelde vragen
  NAAR DE KASSA
  Oppascentrale

 

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
PET'S DINNER BESTELSERVICE

PET'S DINNER BESTELSERVICE behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Door uw inschrijving en door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de spelregels zoals te vinden op de site en deze Algemene Voorwaarden.
Pet's Dinner Bestelservice: de bepaler van deze algemene voorwaarden.De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pet's Dinner Bestelservice en de klant waarop Pet's Dinner Bestelservice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Pet's Dinner Bestelservice, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.Over de producten:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Pet's Dinner Bestelservice in het aanbod worden genoemd. Afwijkende afbeeldingen in verband met nieuwe verpakkingen voorbehouden. Indien er meerdere kleuren van het artikel bestaan dient u de gewenste kleur bij uw bestelling aan te geven. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
5. Koopovereenkomst:
Wij spreken van een koopovereenkomst na plaatsing van de order in onze webshop of na bestelling per telefonische order of e-mail. Ter bevestiging van een bestelling in de webshop sturen we u een email met daarin alle order/adres gegevens zoals u dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor uw risico en rekening. Mocht u toch nog een fout ontdekken in uw order laat het ons dan binnen 24 uur weten per e-mail aan: info@pdbestel.nl 
6. Prijzen:
Alle prijzen zijn inclusief 21% of 6% btw. Als er prijsverhogingen zijn, nadat wij uw order hebben ontvangen, dan betaalt u de oude prijs, zoals die vermeld staat op de orderbevestiging.
7. Betalingen:
De betaling dient te geschieden in euro's, tenzij anders is overgekomen, en kan op de volgende manieren:
1. overboeken naar onze giro rekening (Vooruit Betalen)
2. contante betaling bij aflevering aan de chauffeur bij bezorging in  het eigen bezorggebied (alleen mogelijk in eigen bezorggebied, i.c Rotterdam).
Uitgebreide informatie over deze betaalmogelijkheden vind u op de pagina bestelprocedure.
8. Over het retourneren van zendingen/bezorgde producten:
Pet's Dinner Bestelservice heeft het belang van haar klanten hoog in het vaandel staan. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Pet's Dinner Bestelservice over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper (exclusief de reeds betaalde verzendkosten) teruggestort. De koop is definitief als er 7 werkdagen na ontvangst van de order zijn verstreken. Bij het retourneren van verzonden goederen komen de gemaakte en te maken verzendkosten voor rekening van de klant.

Voor het afhalen door de chauffeur van ongeopende retourgoederen, waarbij de kwaliteit van de goederen niet in het geding is, in het eigen bezorggebied van Pet's Dinner Bestelservice, wordt 5 euro voor de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.

9. Over de levering:
Een door de klant geplaatste order is geldig na uitdrukkelijke of stilzwijgende acceptatie door PET'S DINNER BESTELSERVICE. Hierbij geldt dat een order stilzwijgend door PET'S DINNER BESTELSERVICE is geaccepteerd wanneer PET'S DINNER BESTELSERVICE niet binnen uiterlijk 10 uur voor uitleveren van de order aan de klant bericht dat de order niet of onder bepaalde (andere) voorwaarden kan worden geaccepteerd.

Het minimale bestelbedrag(exclusief verzendkosten) bedraagt 30,00 per bestelling. Bestellingen die verzonden worden met TNT/DPD worden onder dit bedrag niet in behandeling genomen. Bestellingen in het eigen bezorggebied onder dit bedrag worden alleen met een toeslag van 3,50 bezorgd. 

Levering zolang de voorraad strekt. Wijziging in prijs, verpakking en assortiment voorbehouden. PET'S DINNER BESTELSERVICE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdige of niet volledige levering of ontstaan door overmacht.

Pet's Dinner Bestelservice doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.Indien Pet's Dinner Bestelservice een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Pet's Dinner Bestelservice schriftelijk ingebreke te stellen.De bestelingen worden verstuurd met DPD of TNT of afgeleverd door de eigen bezorgdienst.. De klant betaalt alleen bij verzending door TNT of DPD verzendkosten.De verzendkosten staan op de website vermeld.

Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

Indien de klant op het afgesproken bezorgtijdstip niet aanwezig is op het opgegeven huisadres om de bestelling in ontvangst te nemen zijn bij een volgende levering 3,50 (extra) bezorgkosten verschuldigd. Zodra de klant wederom niet aanwezig is op het afgesproken bezorgdtijdsip is Pet's Dinner Bestelservice gerechtigd nieuwe bestellingen van de klant te weigeren en aldus niet meer in behandeling te nemen. 
10. Over het versturen:
Pet's Dinner Bestelservice draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Pet's Dinner Bestelservice gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

11. Van verzending uitgesloten artikelen: diepvriesproducten, kattenbakgrit en andere bodembedekkers waaronder hooi, stro,houtvezels, beukensnippers en zand zijn van verzending uitgesloten.
12. Over de garantie:
Pet's Dinner Bestelservice garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Pet's Dinner Bestelservice op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Pet's Dinner Bestelservice eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Pet's Dinner Bestelservice overgenomen.
Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Pet's Dinner Bestelservice te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Pet's Dinner Bestelservice of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen waarvan de kwaliteit niet in het geding is of die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Pet's Dinner Bestelservice is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
Pet's Dinner Bestelservice is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Pet's Dinner Bestelservice geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Pet's Dinner Bestelservice (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Pet's Dinner Bestelservice
13. 10=11 actie:

Tegen inlevering van 9 originele aankoopnota's, binnen 24 maanden na aankoopdatum, ingeleverd bij de bezorger, ontvangt u tegelijk met de aankoop van uw 10e zak hondenvoer van een van de deelnemende merken, uw gratis 11e zak hondenvoer a 12 of 15 kilo. Na verloop van 24 maanden te rekekenen, vanaf de aankoopdatum verliest de aankoopnota haar geldigheid in het kader van de 10=11 actie en kan derhalve niet meer ingeleverd worden. 

14. Over terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen (exclusief de verzendkosten) voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Pet's Dinner Bestelservice  gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.
15. Over Privacy:
Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Pet's Dinner Bestelservice.Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
U kunt alleen de nieuwsbrief ontvangen, indien u zich zelf heeft aangemeld op onze site. Voor verdere vragen kunt u per email contact met ons opnemen, dit gaat via het formulier op de pagina Contact of Klantenservice.
16. Afbeeldingen:
De afbeeldingen die op onze website staan kunnen afwijken van het werkelijke product, maar worden zo waarheidgetrouw mogelijk afgebeeld. Lees daarom altijd de beschrijving, deze komt overeen met het product.

17. Klachtenregeling:
Klachten proberen wij binnen 30 dagen af te handelen, mocht dit niet lukken dan krijgt u hierover bericht. Alle geschillen die voortkomen uit onenigheid tussen ons en de consument zullen worden bemiddeld via Geschillencommissie Thuiswinkel. De geschillen mogen ook voorgelegd worden aan een gelijkwaardige geschillencommissie hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten die worden gesloten is het Nederlands Recht van toepassing.
18. Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Pet's Dinner Bestelservice geen aansprakelijkheid aanvaarden.Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

Als u geen gebruik meer van PET'S DINNER BESTELSERVICE wilt maken kunt u dit door geven aan onze klantenservice. Uw gegevens worden dan uit onze administratie verwijderd.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot www.pdbestel.nl, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij PET'S DINNER BESTELSERVICE en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent ondermeer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op www.pdbestel.nl vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Copyright: PET'S DINNER BESTELSERVICE 2001-2013. Alle rechten voorbehouden. PET'S DINNER BESTELSERVICE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 24321287.
Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 01-06-2013


  Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen
  Nieuw in onze shop

 
Biokat Fresh 20 liter
Biokat Fresh 20 liter  
11,73 euro